คำถามและปัญหาที่พบบ่อย


คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร

ตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในวันและเวลาราชการ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-250-5500 โทรสาร 02-250-5511
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำถาม : เลขตรงท้ายตำแหน่งหมายถึงอะไรคะ เช่น เลขานุการ 4 หรือ บุคลากร 3

ตอบ : ระดับตำแหน่งตามคุณวุฒิ เลข 4 หมายถึง คุณวุฒิปริญญาโท และ เลข 3 หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรี

คำถาม : ตำแหน่งลูกจ้างทำหน้าที่ หมายถึงอะไรคะ เช่น ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด

ตอบ : เป็นตำแหน่งลูกจ้างของการท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำที่มีเงินเดือนและสวัสดิการเทียบเคียงกับพนักงาน

คำถาม : สาขาทางสังคมศาสตร์คืออะไรบ้างครับ

ตอบ : คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่ ปริญญาสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ทางสังคมสงเคราะห์
2. ทางสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา
3. ทางพัฒนาชุมชน/พัฒนาชนบท
4. ทางประชากรศาสตร์
5.ทางเศรษฐศาสตร์
6. ทางนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน
7. ทางรัฐศาสตร์
8. ทางรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
9. ทางบริหาร/การจัดการ
10. ทางบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์/บัญชี
11. ทางคหกรรมศาสตร์
12. ทางการศึกษา
13. ทางกฎหมาย
14. ทางอาชญาวิทยา/ทัณฑวิทยา
15. ทางจิตวิทยา
16. ทางประวัติศาสตร์/โบราณคดี
17. ทางปรัชญา/ศาสนา
18. ทางบรรณารักษศาสตร์
19. ทางมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์/ภาษาศาสตร์
20. ทางภูมิศาสตร์

คำถาม : ถ้าไม่สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ เราสามารถขอใบสมัครกรอกและส่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยได้ไหมคะ

ตอบ : ต้องสมัครผ่านทางระบบ online เท่านั้นค่ะ

คำถาม : ถ้ายังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถสมัครสอบได้ไหมคะ

ตอบ : ในการสมัครสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2562 น้องๆ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษค่ะ เนื่องจาก ททท. จัดให้มีการทดสอบภาคข้อเขียนวิชาความรู้ภาษาอังกฤษแทน

คำถาม : ถ้ายังสอบภาค ก ของ กพ.ไม่ผ่าน จะสมัครได้รึเปล่าครับ

ตอบ : ในการสมัครสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย น้องๆ ไม่ต้องใช้ผลสอบจาก กพ.ค่ะ

คำถาม : สนใจสมัครงาน แต่เกรดเฉลี่ย ไม่ถึง 2.5 จะสามารถสมัครได้หรือไม่

ตอบ : สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากในประกาศรับสมัครงาน ไม่ได้ระบุเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ค่ะ

คำถาม : เพื่อนสมัครให้ผิดตำแหน่ง แก้ไขได้รึเปล่าคะ

ตอบ : น้องๆ สามารถสมัครได้ประเภทเดียวและตำแหน่งเดียว หากสมัครผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ควรสมัครด้วยตนเองเพื่อลดความผิดพลาดนะคะ

คำถาม : คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบมา ไม่ตรงกับที่ระบุในประกาศรับสมัครฯ สามารถสมัครได้ไหมคะ

ตอบ : คุณวุฒิจะต้องเป็นไปตามประกาศรับสมัครฯเท่านั้นค่ะ

คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

ตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-250-5500 ต่อ 2720-2724 และ 2706-2707

ข้อควรระวัง
1. การสรรหาบุคลากรของ ททท. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใด ๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงานได้
2. ไม่ควรสมัครในวันสุดท้ายหรือใกล้วันสุดท้าย เพราะถ้าคนสมัครมาก อาจทำให้ระบบล่มได้ และทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันตามเวลาที่กำหนด
3. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครได้เพียงประเภทเดียวและอัตราเดียวเท่านั้น จึงควรอ่านรายละเอียดประกาศ รับสมัครก่อนการสมัคร


งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดการสมัคร02-250-5500 ต่อ 2720-2724 และ 2706-2707 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. Email: prsndiv1@tat.or.th

แจ้งปัญหาทางเทคนิค:08-6337-9468 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. หรือคลิกที่นี่ support@prism.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 17/12/61
โดย งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย